Oecumenische Wonder Rozenkrans

A) Hoe te bidden

1. Voor de Oecumenische Wonder Rozenkrans wordt de gewone rozenkrans gehanteerd.

2. Begin op het Kruisje, en zeg het Credo van Nicea.

3. Op de eerste grote kraal zeg je het Onze Vader.

4. Op elk van de volgende 3 kleine kralen bid je Het Grootste Gebod.

5. Bid de Grote Opdracht op de volgende grote kraal.

6. Zeg het eerste geheim van de Wonder Rozenkrans en bid het Onze Vader

op de Medaille (meestal heeft de medaille een afbeelding van Jesus en/of de Maagd Maria).

 

7. Op elke kraal van het tientje (de nu volgende 10 kleine kralen) bid je steeds het Grootste Gebod

daarbij het geheim overwegend.  Als je de Oecumenische Wonder Rozenkrans voor het eerst bid

is het aan te raden de bijbelverzen bij elk geheim zorgvuldig te lezen.

 

8. Op de volgende grote kraal bid je de Grote Opdracht.

Begin aan het volgende tientje en overweeg het volgende Wonder.

Bid daarna weer het Onze Vader op dezelfde grote kraal als waarop de Grote Opdracht werd gebeden.

Zo ga je door tot en met het vijfde tientje van de Rozenkrans.

9. Na vijf tientjes is het bidden van de Rozenkrans compleet.

10. Eindig dan met het bidden van het Jesus Gebed op de medaille.

B) De Gebeden                                                                                                                                              

1) CREDO VAN NICEA – CONSTANTINOPEL

Ik geloof in één God
de almachtige Vader
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht,
ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil
uit de hemel neergedaald.

Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest uit de Maagd Maria
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,

Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus
en is begraven.

Hij is verrezen op de derde dag,
volgens de Schriften.

Hij is opgevaren ten hemel:
zit aan de rechterhand van de Vader.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden
en aan zijn rijk komt geen einde.

Ik geloof in de heilige Geest
die Heer is en het leven geeft
die voortkomt uit de Vader en de Zoon
die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.

Ik geloof
in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.

Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk.

Amen.

2) Het Onze Vader

Onze vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd.

Uw rijk kome.
Uw wil geschiede
op aarde, zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren.

En leid ons niet in bekoring,
maar behoed ons voor het kwaad.

Want van U is het Koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in de eeuwigheid. Amen.

3) Het Grootste Gebod

Goede Jesus, ik bemin U met heel mijn hart en heel mijn ziel.

Help mij om mijn familie, en ieder ander die ik vandaag ontmoet, te dienen.

 

 (Dit gebed tracht de inhoud weer te geven

van het Grootste Gebod van Jesus zoals te vinden in: Matth 22:34-40.)

4) De Grote Opdracht

O mijn Heer, ik weet dat U altijd bij mij bent.

Help mij om aan Uw geboden te voldoen.

En help mij om mijn geloof met anderen te delen,

zodat zij U leren kennen en liefhebben.

 

 (Dit gebed tracht de inhoud weer te geven

van de Grote Opdracht zoals te vinden is in: Matth 28:16-20.)

 5) Het Jesus Gebed

Heer Jesus Christus, Zoon van God, wees mij zondaar genadig.

C) Wonderen

Hier volgen de Wonderen (of geheimen) die men overweegt bij het hard op bidden

van de Oecumenische Rozenkrans. Ze wisselen per dag en per periode van het kerkelijk jaar:

1) Wonderlijke Genezingen

 (Voor elke maandag, elke donderdag en op de zondagen

van de Eerste Advent t/m de zondag voor Aswoensdag)

 

1. Jesus geneest de dienaar van de Centurion - (Luk 7:1-10 en

Matth 8:5-13)

 

2. Een vrouw raak Jesus’ kleed aan. - (Luk 8:43-48, Mark

5:25-34, en Matth 9:20-22)

3. Jesus geneest een blinde man met modder - (Mark 8:22-26)

4. Jesus laat Lazarus uit de dood opstaan - (Joh 11:17-44)

5. Jesus geneest 10 melaatse mannen - (Luk 17:11-21)

2. Wonderlijke Handelingen

(Voor elke dinsdag, elke vrijdag en op de zondagen

tussen Aswoensdag en Palmzondag)

1. Jesus verandert water in wijn - (Joh 2:1-11)

2. Jesus laat de storm gaan liggen - (Matth 8:18, 23-27, Mark 4:35-

41, en Luk 8:22-25)

 

3. Jesus geeft de 5000 te eten – (Matth 14:15-21, Luke

9:12-17, Joh 6:4-13, en Mark 6:35-44)

 

4. Jesus wandelt op het water - (Mark 6:47-52, Matth 14:24-33,

en Joh 6:16-21)

 

5. De verdorde Vijgenboom - (Mark 11:19-25 en Matth 21:19-

22)

3. Wonderlijke Verschijningen

(Voor elke woensdag, elke zaterdag en de zondagen

van Pasen t/m de zondag voor de Eerste zondag van Advent)

1. Jesus wordt ontvangen van de Heilige Geest uit de Maagd Maria – (Luk 1:26-56)

2. Gedaanteverandering - (Matth 17:1-8, Luk 9:28-36, en Mark

9:2-8)

 

3. Jesus verschijnt aan  Maria Magdalene (Joh 20:11-18 en

Mark 16:9-11)

4. Jesus verschijnt aan de twijfelende Thomas - (Joh 20:26-31)

5. Jesus verschijnt aan Paulus (Hand  9:1-19)